• Dzieje Technikum Łączności w Gdańsku

  POCZĄTKI

      W czerwcu 1951 r. Decyzją Ministra Poczt i Telegrafów zostało powołane do życia Technikum Telekomunikacyjne w Gdańsku. Organizację szkoły powierzono inż. Stanisławowi Kobusowi, który przybył do Gdańska z Gliwic. W ciągu dwóch lat zarządzania szkołą dyrektor uruchomił potężną machinę


  mgr inż. Stanisław Kobus

  szkolenia łącznościowca w Gdańsku, dając absolwentom swojej placówki perspektywę atrakcyjnej pracy i możność  podjęcia studiów, szczególnie na Politechnice Gdańskiej. Gdy wykonał powierzone mu zadanie, objął następną funkcję – został dyrektorem Zarządu Szkolenia Zawodowego w Ministerstwie Poczt i Telegrafów w Warszawie, a jego miejsce zajął Bernard Kopciewicz. W przygotowaniu placówki do pracy dyrektora Kobusa wspierał sprowadzony do Gdańska przez ówczesne władze  Bronisław Szyngiera. Z czasem dołączył do nich Franciszek Dyrga, który jako wicedyrektor przez wiele lat dbał o rozwój uczniów.

   

      Otwarcie pierwszego roku szkolnego odbyło się w świetlicy dyrekcji Poczty w Gdańsku przy ul. Kalinowskiego.  Część zajęć lekcyjnych prowadzono w gmachu Dyrekcji Poczty Polskiej, pozostałe we Wrzeszczu przy ulicy Kopernika. W 1951 r. utworzono dwie klasy pierwsze czteroletniego technikum na podbudowie szkoły podstawowej i dwie klasy dwuletniego Kursu Telekomunikacyjnego na podbudowie niepełnej szkoły średniej. W pierwszym roku nauki w Technikum Telekomunikacyjnym uczyło się około 200 uczniów.

      Spartańskie warunki skończyły się 27 stycznia 1952 r., gdy na siedzibę szkoły przekazano odbudowany historyczny gmach Poczty Polskiej w Gdańsku. Ministerstwo Poczty i Telekomunikacji postanowiło, że młodzież będzie się uczyła w miejscu bohaterskiej obrony pocztowców 1 września 1939 r.  Od tej pory dyrektor dysponował gmachem o sześciu kondygnacjach. W budynku mieściło się sześć sal wykładowych i kilkadziesiąt pokoi przeznaczonych na saleinternatowe, biuro, magazyny, trzy mieszkania nauczycielskie i jedno dla dozorcy oraz pomieszczenia piwniczne, w których urządzono kuchnię i warsztaty szkolne.

      1 września 1952 r. rozpoczął się drugi rok istnienia technikum, w którym praca dydaktyczna i wychowawcza odbywała się już normalnie, tak jak w szkołach z dłuższym stażem istnienia. Zwiększyła się liczba nauczycieli stałych z odpowiednimi kwalifikacjami, co pozytywnie wpłynęło na poziom nauczania, szczególnie przedmiotów ogólnokształcących.

   

    inż. Bernard Kopciewicz

       W 1953 r. dyrektorem szkoły został inż. Bernard Kopciewicz, który koncentrował się na rozwoju bazy warsztatowej w szkole. Rok później objął funkcję kierownika wydziału młodzieżowego, a następnie zaocznego. 1 września 1953 r. w szkole już funkcjonowało 13 klas, a w 1955 r. – 25. Pierwsi maturzyści (107) opuścili mury technikum w 1954 r. W tym samym roku do Technikum Telekomunikacyjnego przeniesiono z Gdyni Technikum Pocztowe.

  ROZWÓJ

      Dynamiczny rozwój szkoły dokonywał się dzięki przemyślanemu i zdecydowanemu działaniu Mieczysława Kocięckiego, który funkcję dyrektora sprawował w latach 1954-1973.  W 1957 r. technikum przestało być szkołą resortową i zostało przejęte przez Ministerstwo Oświaty.

      W styczniu 1959 r. rozpoczęto zajęcia w nowym szkolnym gmachu przy ul. Podwale Staromiejskie 52. Szkoła otrzymała nazwę Technikum Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku.  W tym czasie cieszyła 

  mgr Mieczysław Kocięcki

  się wysoką  rangą wśród trójmiejskich szkół.  Wynikało to m.in. z zainteresowania elektroniką w świecie techniki, a w Technikum Łączności można było kształcić się w kierunkach: telewizja, telekomutacja, maszyny matematyczne, elektronika.

      Dnia 24 czerwca 1961 r. odbył się I Zjazd Absolwentów z okazji dziesięciolecia istnienia Technikum Łączności.  Szkoła nieustannie się rozwijała: w 1969 r. do egzaminu dojrzałości przystąpiło 320 osób, a liczba uczniów przekroczyła 1000, zaś nauczycieli było 160. Młodzież odnosiła głośne sukcesy w nauce, sporcie, także na gruncie kulturalnym.

      W roku szkolnym 1973/74 funkcję dyrektora technikum sprawował inż. Wiesław Lewandowski. Rozpoczął swe działania od wzmożenia dyscypliny w szkole. Decyzją Kuratorium Okręgu Szkolnego w Gdańsku z dnia 25 października 1973 r. technikum przekształcono w Zespół Szkół Zawodowych nr 5 w Gdańsku, a 6 września 1974 r. nadano szkole imię Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku.

  inż. Wiesław Lewandowski

     Od 1 września 1974 dyrektorem zespołu został mgr Emir Chazbijewicz, z wykształcenia matematyk. Nowy dyrektor  za najważniejsze swe zadanie uznał zmodernizowanie bazy szkoły i unowocześnienie profilu nauczania zawodowego. Rozpoczął wyposażanie laboratoriów, warsztatów, gabinetów przedmiotów zawodowych i ogólnokształcących w nowoczesne pomoce naukowe. Zawęził liczbę specjalizacji do telekomunikacyjnej w zakresie teletransmisji i telekomutacji oraz elektroniki ze specjalizacjami: radiotechnika i telewizja. Dzięki staraniom dyrektora Technikum Łączności było przez lata nowoczesną placówką i pod względem technicznym przodowało wśród innych szkół. Emir Chazbijewicz rozumiał, że współczesne technikum nie może egzystować w oderwaniu od wyższych uczelni i zakładów przemysłowych, szczególnie typu elektronicznego. Zawarł więc wiele umów, korzystnych dla szkoły. Uczniowie zaczęli odbywać praktyki i zajęcia warsztatowe w gdańskich zakładach: Unimor, Radmor, Telkom-Telmor.  Ponadto młodzież technikum uczestniczyła w różnych państwowych uroczystościach. Pod opieką nauczycieli brała udział w pracach społecznych (poza wykopkami) na rzecz miasta. Organizowano wakacyjne hufce OHP, zbierano makulaturę, włączano się do zbiórek zabawek dla sierot i urządzano im choinki, opiekowano się starszymi ludźmi  przez stały kontakt z PCK, ZBOWiD-em i Towarzystwem Ociemniałych. Młodzież chętnie podejmowała humanitarną działalność.

  mgr Emir Chazbijewicz

     Uczniowie chętnie brali udział w różnych zawodach: sportowych, zespołów artystycznych, olimpiad przedmiotowych, prac dyplomowych technicznych oraz kursach i szkoleniach. Ważną rolę w procesie wychowania pełniło harcerstwo.  

      Przez wszystkie lata bogaciła się i rozwijała szkolna biblioteka. Młodzież miała do dyspozycji szkolne lektury, fachowe opracowania techniczne i kulturalne. Zapraszano do szkoły ciekawych ludzi: pisarzy (Władysława Broniewskiego), filmowców (Krzysztofa Zanussiego), wojennych kombatantów, wojskowych, pracowników Politechniki Gdańskiej i in.

      W 1971 roku uroczyście obchodzono dwudziestolecie istnienia szkoły. Z tej okazji Technikum Łączności otrzymało sztandar, którego fundatorem była ODPiT w Gdańsku. Władze miejskie przypięły na sztandarze honorową odznakę „Za zasługi dla Gdańska”. W Dniu Edukacji Narodowej 1981 r., pry okazji powstania w szkole związku zawodowego „Solidarność”, odbyła się w kościele św. Brygidy msza w intencji Patrona Szkoły, zmarłych nauczycieli i uczniów. W czasie nabożeństwa ksiądz prałat Henryk Jankowski, przyjaciel szkoły i młodzieży nie tylko w tamtych latach, dokonał ceremonii poświęcenia szkolnego sztandaru i przypiął do niego krzyżyk.  Stan wojenny  pozostawił w pamięci uczniów i nauczycieli smutne wspomnienia.

  mgr inż. Józef Czekaj

  Położenie szkoły w centrum miasta, w pobliżu Stoczni Gdańskiej, codziennie przypominało wszystkim o trwających wojskowych rygorach i działalności ZOMO. Ścierały się wśród nauczycieli i uczniów różne światopoglądy. W centrum zainteresowania było jednak zdobywanie wiedzy. Społeczność Technikum Łączności była świadkiem i uczestnikiem przemian ustrojowych w Polsce. Po odejściu na emeryturę Emira Chazbijewicza funkcję dyrektora przejął wieloletni wicedyrektor, mgr inż. Józef Czekaj. Pełnił swoje obowiązki 1990 roku, zachowując dotychczasowy system kierowania szkołą.

  LATA PRZEŁOMU

      W uroczystościach czterdziestolecia Technikum Łączności w 1991 roku, zorganizowanych przez nowego dyrektora szkoły dr. inż. Jerzego Kowalczyka, widać było atmosferę nowej rzeczywistości w Polsce. Jerzy Kowalczyk był siódmym dyrektorem Zespołu Szkół Łączności i pełnił funkcję do 2000 r. Skoncentrował się na dokonywaniu radykalnych zmian w szkole. W roku 1991/92 otworzył trzyletnie technikum na bazie Zasadniczej Szkoły Łączności. Otworzył wydział teleinformatyki i wprowadził nową specjalność nauczania zawodowego – systemy komputerowe –  która cieszyła się największą popularnością wśród uczniów. Zrezygnował przy tym ze specjalizacji telekomutacja i teletransmisja.

  dr. inż. Jerzy Kowalczyk

   Dyrektor zlikwidował również obowiązek noszenia mundurów przez młodzież uznając go za relikt przeszłości. Za jego kadencji w technikum miały miejsce liczne przeprowadzki, związane z architektoniczną modernizacją szkoły. Wykonano nowoczesne wejście do szkoły od strony ulicy Tartacznej i od strony parkingu, zlikwidowano jednocześnie dotychczasowe wejście od ulicy Powale Staromiejskie.  Dyrektor położył też nacisk na komputeryzację szkoły.  Młodzież, jak w poprzednich latach, brała udział w miejskich uroczystościach i działaniach humanitarnych. Zorganizowano pomoc dla dzieci z ośrodka szkolno-wychowawczego w Sobieszewie, udział w akcji pomocy dla ofiar pożaru w Hali Stoczni Gdańskiej (wśród ofiar był uczeń szkoły), zbierano zabawki, książki, słodycze dla dzieci z domu dziecka. Młodzież brała udział w czarnym marszu po tragicznej śmierci Ireneusz Reglińskiego, wyrzuconego z wagonu kolejki. Nie zabrakło młodzieży technikum w uroczystościach milenijnych Gdańska. Dyrektorowi Jerzemu Kowalczykowi Zespół Szkół Łączności zawdzięcza wprowadzenie go w nowy etap historii szkoły oraz w zreformowana oświatę, a także gruntowne przebudowanie budynku. Od chwili istnienia do 2000 roku włącznie mury Zespołu Szkół Łączności w Gdańsku opuściło 13831 absolwentów.

   

  XXI WIEK

      Ósmym dyrektorem ZSŁ w 2000 r. został mgr inż. Bogusław Szumichora. Już w pierwszych dniach pełnienia tej funkcji zainicjował przygotowania do jubileuszu pięćdziesięciolecia istnienia szkoły we wrześniu 2001 roku. Złoty jubileusz Technikum Łączności był uroczystością zamykającą istnienie szkoły w dotychczasowej postaci, a otwierającą nowy dział w historii szkoły (w 2000 roku dokonano ostatniego naboru uczniów do technikum pięcioletniego).

  mgr inż. Bogusław Szumichora

  Główne działania dyrektora skoncentrowały się na reorganizacji szkoły, nadaniu jej nowego technicznego profilu, zgodnie z wymaganiami reformy. Zabiegi dyrektora zmierzały do pełnego  wykorzystania doskonałej bazy technicznej szkoły oraz wysokich kwalifikacji nauczycieli.  W czasie kadencji dyrektora mgr. inż. Bogusława Szumichory dokonano remontu części sal, auli oraz dachu całego budynku TŁ. Dyrekcja zadbała o dostosowanie oferty edukacyjnej szkoły do potrzeb stale zmieniającego się rynku pracy. W tym celu nawiązano ścisłą współpracę z Politechniką Gdańską. Dziekan Wydziału Elektrotechniki Telekomunikacji i Informatyki, prof. dr hab. inż. Józef Woźniak, i dziekan Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG, prof. dr hab. inż. Paweł Zimny, zaproponowali utworzenie w ZSŁ klasy pod patronatem Politechniki Gdańskiej. Efektem ich starań było powstanie w roku szkolnym 2002/2003 klasy liceum profilowanego z rozszerzonym programem matematyki, fizyki i astronomii oraz informatyki. Innowacja zakładała wprowadzenie zmiany kształcenia, polegającej na realizowaniu części lekcji w laboratoriach i audytoriach PG oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej w zakresie wybranych zajęć z fizyki i astronomii, technologii informacyjnej oraz części modułów programu kształcenia ogólnozawodowego o profilu „zarządzanie informacją”. Istotną zmianą organizacyjną było połączenie nauki w szkole z zajęciami przewidzianymi programem studiów w ramach indywidualnego toku nauki. 28 lutego 2002 roku podpisano umowę między ZSŁ a władzami Wydziału Elektrotechniki i Automatyki. W myśl umowy absolwenci klasy objętej patronatem po pomyślnym zdaniu egzaminu maturalnego mieli pierwszeństwo w przyjęciu na pierwszy rok studiów na Wydziale EiA PG. Uczniowie klasy objętej patronatem osiągali bardzo dobre wyniki w nauce.Szkoła, widząc zachodzące zmiany na rynku pracy i restrukturyzacje przedsiębiorstw w branży elektronicznej, postanowiła nie tylko przekazywać wiedzę, ale również praktyczne umiejętności. Z inicjatywy dyrekcji szkoły Jacek Kowalski w 2003 r. uruchomił Firmę Symulacyjną Info-Electronic Multimedia. Uczniowie technikum –  w ramach praktyk dla zawodu technik elektronik –  zapoznają się w niej z zasadami funkcjonowania przedsiębiorstw.

      1 września 2005 r. dyrektorem Zespołu Szkół Łączności w Gdańsku został dr hab. inż. Marek Hartman, prof. nadzwyczajny AM, który w 2007 r. otrzymał tytuł profesora nauk technicznych. Nowy dyrektor dynamicznie przystąpił do realizacji postawionych szkole zadań. Jego zabiegi zmierzały do pełnego i właściwego wykorzystania bazy technicznej szkoły oraz wysokich kwalifikacji nauczycieli. Dyrektor Hartman postawił na nowoczesność. Wyremontowano oraz wyposażono aulę, laboratorium światła i dźwięku, studio tv i pokój nauczycielski, salę gimnastyczną, salę zajęć ruchowych wyposażoną m.in. w bieżnie, siłownię oraz profesjonalną salę ergometrów.  prof. dr hab. inż. Marek Hartman,
  profesor zwyczajny AM w Gdyni

   

   Przeprowadzono także wymianę instalacji przeciwpożarowej, elektrycznej i telefonicznej. Liczne sale dydaktyczne zostały odmalowane, wymieniono okna, drzwi, zakupiono nowe wyposażenie - od sprzętów biurowych po sprzęt multimedialny: DVD, rzutniki, tablice interaktywne, dostęp do Internetu przewodowego i bezprzewodowego. We wrześniu 2009 r. podjęto decyzję o rezygnacji z tradycyjnego dziennika i zastąpiono go dziennikiem elektronicznym. 

      Przez wszystkie lata bogaciła się i rozwijała biblioteka szkolna. Księgozbiór biblioteczny liczy dziś 18666 woluminów, w tym ponad 1500 podręczników i 350 jednostek zbiorów specjalnych. Biblioteka składa się z trzech elementów: wypożyczalni, czytelni i Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej.

  Ze względu na specyfikę szkoły, ważne miejsce w procesie dydaktycznym zajmuje kształcenie praktyczne. Dlatego też dyrekcja szkoły nawiązała współpracę z firmami: SPRINT, SATEL, SIMEX. Dzięki współpracy z pierwszą z nich powstał innowacyjny program zajęć praktycznych dla zawodu technik telekomunikacji, uwzględniający najnowsze osiągnięcia telekomunikacyjne i pozwalający przygotować się uczniom do wymogów współczesnego rynku pracy. W pracowni telekomunikacyjnej uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności dotyczące obróbki kabli światłowodowych i miedzianych oraz uczą się wykonywać projekt techniczny okablowania strukturalnego. Firma SPRINT w 2008 roku wyremontowała oraz wyposażyła specjalistyczną salę zajęć praktycznych, zaś merytoryczne wsparcie jej pracowników pozwala na kształcenie umiejętności, jakich oczekują pracownicy branży telekomunikacyjnej.  

       Z kolei dzięki zaangażowaniu firmy SATEL powstał pierwszy innowacyjny program zajęć praktycznych dla zawodu technik elektronik i innowacyjny program specjalizacji zawodowej. Nauczyciele ZSŁ każdego roku podnoszą swoje kwalifikacje na specjalistycznych szkoleniach organizowanych przez SATEL. Firma wyposażyła również sale, między innymi w automat do montażu SMD, centralki CA-4, CA-5, CA-6, CA-10 oraz Integra-32, sygnalizatory optyczno-akustyczne wewnętrzne i zewnętrzne, czujniki magnetyczne, tablice z systemem SSWiN INTEGRA-64 oraz INTEGRA-128. W roku 2007 uruchomiono laboratorium automatyki przemysłowej. Było to możliwe dzięki współpracy z firmą SIMEX, która wyposażyła laboratorium w sprzęt: regulatory
  (z wejściem PT 100, z wejściem impulsowym, z wejściem prądowym, obciążenia, z funkcją dozownika, temperatury PID), liczniki (uniwersalne, przepływu), tachometry z wejściem impulsowym, czujniki (temperatury, zbliżeniowe, enkodery, wagi tensometryczne), przekaźniki czasowe, sterowniki programowalne oraz rejestratory danych z wejściami PT 100/500/1000. W ramach zajęć uczniowie wykonują ćwiczenia z zakresu badania przetworników pomiarowych, badania układów regulacji automatycznej oraz układów wykonawczych. Uczą się programowania sterowników i projektowania prostych układów automatyki. Ponadto, dzięki firmie SLICAN wyposażono pracownię telekomunikacji w nowoczesną centralę, zaś firma C&C w ciągu ostatnich pięciu lat prowadziła comiesięczne szkolenia w zakresie okablowania strukturalnego dla uczniów klas trzecich technikum.

      Ważne miejsce w nauczaniu technicznym zajmują laboratoria oraz pracownie do praktycznej nauki zawodu. Laboratorium techniki cyfrowej przeszło w ciągu ostatnich lat wielkie zmiany i dysponuje rozmaitym wyposażeniem, od pomocy dydaktycznych, wykonanych przez uczniów w ramach prac dyplomowych (testerów), po komputery z oprogramowaniem oraz układy programowalne FPGA. Dzisiejsza technika projektowania układów cyfrowych polega już nie tylko na składaniu układu z dostępnych komponentów (układów z rodziny TTL czy CMOS).

      Współczesna technika cyfrowa przekroczyła granice tradycyjnej elektroniki, dochodząc do obszarów do tej pory zaliczanych do informatyki. Było to bezpośrednią przyczyną wyposażenia laboratorium w zupełnie nowy sprzęt: komputery z oprogramowaniem oraz układy programowalne FPGA. Obecnie szkoła ma najnowocześniejsze laboratorium techniki cyfrowej. Wszystkie projekty zarówno proste, jak i bardziej zaawansowane, uczniowie implementują w układach programowalnych FPGA z rodziny Cyclone II  Altera, stosując system projektowy Quartus II.

  W roku 2009, w porozumieniu z prof. Andrzejem Czyżewskim z Katedry Systemów Multimedialnych PG, utworzono laboratorium światła i dźwięku, w którym odbywają się zajęcia specjalizacyjne z techniki urządzeń audiowizualnych. Laboratorium wyposażone jest m.in. w profesjonalną konsolę przekazaną szkole przez Radio Gdańsk oraz wysokiej jakości sprzęt do sterowania światłem w auli szkolnej.

      W pracowniach urządzeń elektronicznych odbywają się zajęcia poświęcone umiejętności wykonywania pomiarów całych urządzeń lub ich części. Ich celem jest zapoznanie uczniów z praktycznymi własnościami podstawowych urządzeń elektronicznych oraz przygotowanie do egzaminu z przygotowania zawodowego w części praktycznej. Opracowanie projektów i wykonanie określonych zadań (narysowanie układu pomiarowego, sporządzenie wykresów z uzyskanych wyników, opisanie przebiegu pomiaru, porównanie uzyskanych wyników z danymi technicznymi i sporządzenie wniosków, oraz zaleceń eksploatacyjnych) to elementy  wchodzące w zakres kompetencji badanych w czasie egzaminu zawodowego w części praktycznej. Pracownia w latach 2007-2009 została wzbogacona o nowy sprzęt, w tym modele pomiarowe do badania układów modulacji i kodowania sygnałów, nowoczesne telewizory przystosowane do wykonywania pomiarów, zestawy kina domowego, nowoczesny – o bardzo dobrych parametrach –  oscyloskop analogowo-cyfrowy z funkcją analizy widma  FFT (pasmo 200 MHz), sterowany cyfrowo generator sygnałowy, multimetry z łączem do komputera i szerokim pasmem pomiarowym (100 kHz). Nowy sprzęt w połączeniu z dotychczas posiadanym umożliwia realizację wymaganego programu nauczania.

      Wiele uwagi szkoła poświęca także wyposażeniu sal informatycznych. Systemy operacyjne zainstalowane na stanowiskach uczniowskich to Windows XP Pro oraz Ubuntu. Oprogramowanie użytkowe to: Office 2003, CorelDraw, Adobe Photoshop, TURBO Pascal, C++ Builder oraz DevC++. Szkoła dysponuje również serwerem programu AutoCAD 2008 oraz maszynynami wirtualnymi PC2007. Pracownia informatyczna wykorzystywana jest przez uczniów klas informatycznych do nauki systemów operacyjnych, programowania, oprogramowania biurowego oraz grafiki i multimediów. Uczniowie klas teleinformatycznych uczą się tu komputerowego wspomagania projektowania oraz zapoznają z programem AutoCAD 2008 oraz PSpice.

       Pracownia teleinformatyczna z kolei została wyposażona w centralę 3CX - jest to jedyna centrala telefoniczna typu PBX na rynku światowym, która pracuje na platformie rodziny sytemu Windows i pozwala na przeprowadzenie rozmów telefonicznych w każdej istniejącej sieci komputerowej. Największą zaletą centrali jest możliwość implementowania jej w dowolnej sieci komputerowej w technologii Voice Over IP. Certyfikat użytkowania centrali szkoła otrzymała dzięki współpracy z firmą HaloKwadrat.

       W ramach projektu „Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej” TŁ otrzymało cztery komputery Macintosh z systemem operacyjnym MAC OS X i oprogramowaniem iPhoto, iMovie, a także drukarkę i skaner. Pracownia jest udostępniana uczniom po zajęciach lekcyjnych do pracy własnej.  W ramach drugiego projektu na potrzeby szkoły przekazano 15 komputerów firmy Apple, drukarkę laserową, skaner, komputer przenośny, serwer i rzutnik multimedialny. Komputery są bardzo zaawansowane technologicznie, posiadają nowoczesne oprogramowanie: system operacyjny MAC OS X, edytory tekstu Pages, NeoOffice, przeglądarkę zdjęć i edytor albumów iPhoto, program do montażu filmów iMovie, do montażu muzyki i tworzenia podcastów GarageBand. Zainstalowano również program do grafiki wektorowej Inkscape, do grafiki bitmapowej Gimp, Adobe Photoshop CS3 Extended, program do tworzenia grafiki 3D Google SketchUp Blender i do tworzenia komiksów ComicLife. W pracowni odbywają się zajęcia z multimediów i grafiki komputerowej oraz zajęcia w ramach specjalizacji z grafiki komputerowej.

       Aby właściwie wykorzystać szanse stwarzane na lokalnym rynku pracy, Zespół Szkół Łączności poszerza ofertę edukacyjną. Dzięki współpracy z Akademią Morską otwarto dwie nowe specjalności: technik telekomunikacji (pierwsi absolwenci tej specjalności ukończyli szkołę w roku 2010) oraz technik teleinformatyk.Obecnie szkoła proponuje zdobycie zawodu w czterech specjalnościach: technik informatyk, technik elektronik (w tym klasa pod patronatem Politechniki Gdańskiej), technik telekomunikacji (klasa pod patronatem Akademii Morskiej) oraz technik teleinformatyk.

          W lutym 2012 r. prof. Marek Hartman odszedł na zasłużoną emeryturę, a funkcję dyrektora szkoły przejął, mgr inż. Zbigniew Domański, który z powodów osobistych musiał zrezygnować z pełnienia obowiązków w Zespole Szkół Łączności.

  mgr inż. Jadwiga Piechowiak

  W wyniku kolejnego konkursu 23 sierpnia 2012 r. na dyrektora szkoły powołano od wielu lat związaną z Technikum Łączności absolwentkę szkoły, mgr inż. Jadwigę Piechowiak, która kontynuuje politykę swoich poprzedników i dąży do dalszego unowocześniania oraz wzbogacania bazy i oferty szkoły, m.in. poprzez współpracę z organizacjami, takimi jak: Pracodawcy Pomorza i PIKE, czy z lokalnymi przedsiębiorstwami: Sprintem, Satelem, Telkom-Telmorem, Simexem, Vectorem i wieloma innymi. Głównym zadaniem ciążącym na kolejnym zwierzchniku szkoły jest sprostanie wymaganiom nowej reformy oświaty, a także oczekiwaniom współczesnego rynku pracy.

  Dyrektor Jadwiga Piechowiak nie tylko kontynuuje dobre praktyki zaszczepione w szkole przez poprzedników - postawiła sobie także za cel przygotowanie uczniów do podjęcia pracy zawodowej zgodnie z oczekiwaniami pracodawców oraz wdrożenie elementów programu uczenia się przez całe życie. Aby zrealizować powyższe zamierzenia, stale pozyskuje do współpracy organizacje oraz firmy z branży, które wzbogacają bazę techniczną szkoły i współuczestniczą w kształtowaniu procesu dydaktycznego. Taka współpraca pozwala wyposażyć uczniów w wiedzę i umiejętności ważne na rynku pracy oraz pożądane przez pracodawców. Tym samym daje im możliwość zdobycia atrakcyjnych miejsc pracy po zakończeniu nauki.

  Pani dyrektor pozyskała do współpracy 13 firm. Wśród nich znalazły się: SATEL, SPRINT, TELKOM-TELMOR, INTEL, SLICAN, SIMEX, RADMOR, VECTOR, VECTRA, ELDRO-FL, MOLEX, Telewizja „Chopin”, BIALL.

  Wieloletnia współpraca z firmą SATEL przełożyła się na zbudowanie programu nauczania w zawodzie technik elektronik z ukierunkowaniem na systemy zabezpieczeń i instalacje magistrali KNX. Firma SATEL wspiera także doskonalenie zawodowe nauczycieli w tym obszarze, systematycznie doposaża szkołę w najnowszy sprzęt oraz organizuje szkolenia praktyczne. Partnerstwo ZSŁ i SATEL zaowocowało także stworzeniem projektu systemu zabezpieczeń, monitoringu oraz kontroli dostępu dla 3 budynków szkoły. Realizacja przedsięwzięcia rozpoczęła się w listopadzie 2013 roku i nadal trwa.

  Ponadto dyrektor Jadwidze Piechowiak udało się także doprowadzić do nawiązania trójstronnej współpracy pomiędzy pomorskimi pracodawcami, Politechniką Gdańską i Zespołem Szkół Łączności. Efektem tej kooperacji była m.in. budowa programu nauczania dla zawodu technik teleinformatyk pod patronatem firmy INTEL. Kooperacja z firmą INTEL doprowadziła do opracowania programu nauczania dla zawodu technik teleinformatyk. W jego ramach cyklem szkoleń zostali objęci także nauczyciele. Ponadto podjęto decyzję że z dniem 1 września 2014 roku w ZSŁ uczniowie kształcący się w zawodzie technik teleinformatyk będą zdobywali wiedzę pod kierunkiem firmy INTEL.

  Nawiązana w 2012 r. współpraca z Polską Izbą Komunikacji Elektronicznej w celu zbudowania programu nauczania oraz wyposażenia pracowni specjalistycznej z zakresu szerokopasmowej komunikacji elektronicznej zaowocowała wyposażeniem sali zajęć praktycznych przez firmy: TELKOM-TELMOR, VECTRA, VECTOR i UPC. Szkołę zaopatrzono w następujący sprzęt specjalistyczny: wzmacniacz WWK-861, modulatory MAW820, zasilacze 15V/300mA, odbiorniki satelitarne SAT Golden Interstar, SAT Opticum, anteny SAT80, DVB-T, konwertory Quatro, 2 szafy serwerowe TT-MS, 2 wzmacniacze RF (WWK-951, WWK-1062), modulator ZMK-805, dekoder satelitarny Fergusson 6600CR, 6 modemów kablowych, 6 routerów bezprzewodowych TP-LINK, szafa 19″ GU/400, nadajnik światłowodowy Arcodan, tuner satelitarny SDD, stację czołową oraz splitery optyczne. Mając na celu kształcenie w oparciu o najnowsze technologie, Polska Izba Komunikacji Elektronicznej przygotowała specjalistyczny podręcznik z zakresu szerokopasmowej komunikacji elektroniczne, a firmy TELKOM-TELMOR i Vector dodatkowo wyposażyły dwie sale zajęć praktycznych z zakresu szerokopasmowej komunikacji elektronicznej (telewizji kablowej i satelitarnej).

  W 2013 roku Jadwiga Piechowiak rozszerzyła też dotychczasową współpracę z firmą SLICAN. W nowo wyposażonej sali laboratoryjnej, objętej patronatem firmy, znalazł się specjalistyczny sprzęt, dzięki któremu uczniowie klas teleinformatycznych mogą zdobywać wiedzę i umiejętności. Firma SLICAN przekazała ZSŁ: centrale IPM-032 z pełnym pakietem (karty IPM 2C02AB, IPM 2CTS, IPM-VoIP, telefon CTS-102, CL-Gr) oraz licencje IPM-SMS, XML, IVR, VOIP, CTI, Recordman.

  Chcąc sprostać wymaganiom rynku pracy i wyposażyć uczniów w kompetencje zawodowe spełniające wymagania pracodawców szkoła korzysta także ze środków unijnych. W ramach projektu „Szkoła+BIZNES” wyposażono salę zajęć praktycznych: 12 stanowisk do lutowania ESD, 12 stacji lutowniczych, 3 lutownice typu „Hot Air”, 12 mikroskopów podłączonych do komputera, 2 mikroskopy stacjonarne, 1 miernik stacjonarny, 1 multimetr, 1 generator funkcyjny, 1 oscyloskop cyfrowy, 1 rzutnik multimedialny, autotransformator separacyjny. W trosce o podniesienie kwalifikacji uczniów i przygotowanie ich do mobilności zawodowej, w ramach realizowanych projektów unijnych: „Pomorskie – dobry kurs na edukację” oraz „Szkoła+BIZNES”, umożliwia się uczniom ZSŁ zdobycie uprawnień SEP i odbycie kursów AutoCAD. Ponadto, aby ułatwić skorzystanie z możliwości zawodowych oferowanych przez inne kraje Unii Europejskiej, organizowane są zajęcia z języka angielskiego i niemieckiego w zakresie technicznym. Prowadzone są również konsultacje w ramach doradztwa zawodowego.

  Dyrektor dba także o rozwój uczniów szczególnie uzdolnionych i osiągających wysokie wyniki w zakresie kształcenia zawodowego. Dzięki wieloletniej współpracy z Politechniką Gdańską, mają oni szansę rozwijania swoich umiejętności i pracy w ramach kół naukowych wydziału EiA PG. Uczniowie klas pod patronatem PG korzystają także z laboratoriów specjalistycznych uczelni, zaś pracownicy naukowi Politechniki współuczestniczą w tworzeniu programów nauczania wspólnie z firmami branżowymi.

  Oprócz celu strategicznego, jakim jest przygotowanie uczniów do aktualnych potrzeb rynku pracy, dyrektor postawiła za cele ujednolicanie komunikacji wizualnej ZSŁ. W ramach koordynowanych przez nią działań została stworzona Księga Komunikacji Wizualnej, której autorem jest absolwent szkoły, Mirosław Rekowski. We współpracy ze studentami architektury wnętrz ASP oraz dr Iwoną Dierżko-Bukal i Markiem Jóźwickim opracowany został także projekt modernizacji budynku głównego ZSŁ.

  Mając na względzie promocję szkoły, a także zwiększanie możliwości związanych z nauczaniem i rozwojem szans zawodowych uczniów, dyrektor Jadwiga Piechowiak angażuje się w działalność zewnętrzną: jest członkiem Rady Konsultacyjnej WEiA PG oraz reprezentuje ZSŁ w Pracodawcach Pomorza. Od lat jest też zaangażowana w działalność Fundacji Rozwoju ZSŁ, w ramach działalności której pozyskiwane są środki i sprzęt techniczny wspomagający procesy kształcenia w ZSŁ.

  W trakcie kadencji Jadwigi Piechowiak ZSŁ staje się miejscem, w którym uczniowie mają możliwość poznania aktualnej wiedzy technicznej, a także zdobycia doświadczenia praktycznego dzięki doskonale wyposażonej bazie technicznej.